Verksamhetsplan 2015

för Iranska Föreningarnas Riksförbund

Ett demokratiskt och rättssäkert samhälle kan inte tillåta att etnisk diskriminering och rasism får fotfäste. Samhället skall genom åtgärder och lagstiftning ange normer och värderingar. Det är framför allt den strukturella diskrimineringen som måste elimineras. Denna diskriminering är inbyggd i samhällsstrukturen och är osynlig men verkar överallt och skapar känsla av maktlöshet och hopplöshet.

Kvinnor som tillhör etniska minoriteter har i jämförelse med kvinnor från majoritetsbefolkningen en svagare ställning, just i sin egenskap av minoritet. Det är därför angeläget att engagera både män och kvinnor i jämställdhets arbetet på olika plan, både inom organisationerna för etniska minoriteter och andra organisationer och nivåer i samhället i syfte att förändra attityder och nå jämställdhet.

Ungdomarna är den grupp som har drabbat mycket av ovisshet när det gäller frågan om deras framtid. Förbundet kommer att arbeta intensiv genom att på ett effektivare sätt organisera ungdomsverksamheten angående arbete med information och skolfrågor.

Funktionshindrade med annan etnisk bakgrund är i en situation som försvarar integrationen i det svenska samhället. En given uppgift härmed är att skapa förutsättningar för att dessa människor själva definierar sin identitet i samhällets mångfald.

Minoriteternas massmedia har en oerhört betydelsefull roll att spela för att återspegla samhällets mångfald och tillförsäkra samhällsinformation till alla som bor i Sverige.

Medlemmarnas föreningskunskap utvecklas genom deltagandet i olika studiecirklar.

Arbetet har en central betydelse i Sverige och är därmed en av de viktigaste arenorna för social och ekonomisk integration.

Äldre representerar ungdomarnas rötter och ursprung. De har värdefulla erfarenheter att förmedla till framtida generationer. Föreningslivet spelar här en viktig roll.

I ett mångspråkigt och mångkulturellt Sverige måste det finnas frihet och möjlighet för etniska minoriteter att kunna utöva sitt språk. Detta innebär också att samhället tillerkänner varje individens modersmål samma status som majoritetsbefolkningens språk har.

Möjligheten att behålla och utveckla den egna kulturen och identiteten är av oerhörd betydelse för etniska minoriteter. Den är förutsättning för mångfald och det mångkulturella samhället. Det skall verka för ett mångsidigt och rikt kulturutbud i Sverige.

De etniska organisationerna har inte fullt ut lyckats övertyga beslutsfattare, trots fungerande samverkan och genomförda samråd, om betydelsen av organisationerna både för samhällets och för medlemmarnas nytta. Etniska organisationer måste få verklig möjlighet till inflytande samt tillgång till resurser som möjliggör deras ansvarstagande. IFR kommer att med hjälp av olika ledarutbildningar inom kultur och minoritetspolitiskafrågor försöka att bidra till ett effektivt utvecklingsarbete inom organisationen och dess medlemmar.