Till medlem i IFR kan efter skriftlig ansökan antas en iransk ideell förening som uppfyller följande krav:

Beslut om medlemskap antas på representantskapsmötet.

Medlemsföreningar skall årligen insända verksamhetsberättelse för det gångna året och årsmötesprotokoll samt förteckning över styrelseledamöter för det nya verksamhetsåret.

Medlemsföreningar erlägger senast den 31 januari varje år för innevarande år. Medlemsavgiftens storlek för följande verksamhetsår fastställs av representantskapsmötet. Endast medlemsföreningar som fullgjort sina skyldigheter enligt denna paragraf äger rösträtt och rätt att vara med i styrelsen.

Medlemsförening som motarbetar eller skadar IFR´s syften eller arbete eller ej erlagt stadgeenlig medlemsavgift kan uteslutas av ordinarie representantskapsmöte.

Medlemmar >>>