Styrelsen består av fem eller sju ordinarie ledamöter (ordförande, vice ordförande, ekonomiskansvarig och två eller fyra ledamöter) samt två suppleanter och väljs på två år. 

Styrelsen är beslutsmässig då mer än hälften av ledamöterna är närvarande. De ledamöter som ej kan vara närvarande på mötet har då möjlighet att skriftligt yttra sig före mötet. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller vice ordförande.

Styrelsen utser inom sig ett ARBETSUTSKOTT (AU) på fyra personer: Ordförande, vice ordförande, förbundssekreterare och ekonomiansvarig ingår. AU är ansvarigt för att förbereda styrelsemöten och att verkställa beslut fattade av styrelsen.

Styrelsen utser och i övrigt, vid behov, tillsätter övriga utskott och arbetsgrupper.

IFR` firma tecknas av ordförande. Därutöver kan styrelsen också befullmäktiga annan person att teckna IFR´ firma i vissa angelägenheter såsom ekonomiska ärenden.


Ordförande: Mahmoud Shafieian, Tel 0707515152