STADGAR

 

för den ideella föreningen

Iranska Föreningarnas Riksförbund (IFR)- län/stad/kommun

 

Stadgarna senast fastställda av föreningsmöte den dag-mån-år.

 

§ 1    Namn: Iranska Föreningarnas Riksförbund (IFR)- län/stad/kommun

 

§ 2    Styrelsesäte: län/stad/kommun

 

§ 3    Ändamål:

IFR- län/stad/kommun är en sektion för Iranska Föreningarnas Riksförbund i Sverige(IFR), som strävar efter att utifrån iranska föreningarnas gemensamma intressen organisera de i organisationen. Att i organiserade former försvara deras samhälliga rättigheter och att integrera de i det svenska samhället i syfte att göra de delaktiga i vad som skär i närmiljön, utgör grunden för organisationens målsättningar.

 

§ 4    Sammansättning:

IFR- län/stad/kommun består av de olika iranska föreningar som är medlemmar i IFR-Sverige och har säte i län/stad/kommun.

IFR- län/stad/kommun är en självständig organisation som är politiskt och religiöst obunden.

4.1    Sektionens stadgar är ett komplement till riksförbundets stadgar.

4.2    Riksförbundets stadgar skall gälla om en stadgekonflikt föreligger.

 

§ 5    Hur verksamheten skall bedrivas:

Sektionens verksamhet skall bedrivas enligt riksförbundets och sektionens stadga. Samtliga beslut skall behandlas i öppen möten genom direkta (öppen eller slutna) omröstningar.

 

§ 6       Medlemskap / rösträtt:

Ansökan om medlemskap måste ske skriftligt genom en särskild blankett till IFR-Sverige. Medlemsavgift skall betalas för att betraktas som medlem. Föreningen skall vara registrerad för att kunna söka fullmedlemskap (rösträtt). Föreningens stadga får ej stå i motsats till riksförbundets eller sektionens stadga.

6.1     Rösträtten utövas vid allmänna mötet.

 

§ 7       Uteslutning:

Då en medlemsförening bryter mot riksförbundets/sektionens stadgar och principer, kan föreningen i fråga bli utesluten från allmänna mötet.

Följande åtgärder skall tillmätas innan en uteslutning sker:

-         Ett krismöte ska äga rum med den berörda föreningen.

-         Skriftlig varning.

-         Frysning av rösträtt

7.1     Det är dock riksförbundets allmänna möte som beslutar om frysning av rösträtten.

 

§ 8       Medlemsavgift:

Medlemsavgiften fastställs vid riksförbundets årsmöte.

 

§ 9       Räkenskapsår:

Sektionens räkenskapsår är på ett år (jan-dec).

 

§ 10     Revisorer:

Revisorerna väljs på sektionens årsmöte genom direkt och sluten omröstning.

En eller två ordinarie revisorer för två år och en suppleant för ett år.

Revisorerna har rätt till att delta i sektionsstyrelsens möten.

10.1   Sektionens verksamhets- och ekonomiska berättelse skall granskas av riksförbundets auktoriserad /godkänd revisor.

 

§ 11     Beslutandeorgan: 

11.1   Sektionsstämma (årsmöte)

11.2   Sektionsstyrelsen

 

§ 12     Sektionsstämma:

Årsmöte avhålles under någon av månaderna februari till april på plats och tid som bestämmes av styrelsen.

Kallelse måste ske skriftligt och tre veckor före årsmötet.

Årsmötet betraktas som beslut fattande med närvarande delegaterna på mötet.

Fullmedlemsförening har två röster (en man, en kvinna) vid årsmötet.

Alla beslut fattas med enkel majoritet med undantag av § 15.

12.1   Årsmötets funktionärer består av, ordförande, sekreterare, rösträknare och två justerare.

12.2  Årsmötet ska behandla frågor så som stadgeändringar,

styrelsens verksamhetsberättelse, styrelsens ansvarsfrihet, val av styrelse, val av revisorer, val av sektionens verksamhetsansvarig (tjänsteman), fastställande av budget, inkommande motioner och övriga frågor.

12.3 Beslut gällande övriga frågor fattas vid näst kommande årsmöte.

 

§ 13     Extra årsmöte:

Extra årsmötet sammankallas om en enkel majoritet av styrelsen eller sektionens medlemsföreningar så önskar.

13.1   Vid extra årsmöte behandlas endast den aktuella frågan.

 

§ 14     Uppgifter om sektionsstyrelsen och verkställande utskott:

Styrelsens består av tre eller fem ordinarie ledamöter samt två suppleanter för två år.

Dess viktigaste uppgifter är att förverkliga årsmötets beslut och resolutioner, styra sektionen, arbeta som sektionens rådgivande organ samt anställa personal.

Verkställande utskott består av ordförande, verksamhets-ansvarige och kassören.

Sektionens verksamhetsansvarige ansvarar för att kontakta olika organisationer och myndigheter, organisera sektionens verksamheter i enlighet med de uppsatta målen, lämna rapporter till styrelsen och årsmötet.

14.1    Firman tecknas av ordförande.

14.2    Styrelsen kan befullmäktiga annan person att teckna firman i vissa angelägenheter såsom ekonomiska ärenden.

 

§ 15     Regler för ändring i stadga:

Ändring i sektionens stadga kan endast ske på sektionsstämma. Det förutsätter att förslaget finns på årsmötets dagordning samt förslaget inte strider mot riksförbundets stadgar. Delegaterna skulle ha fått denna information genom kallelse.

15.1    Stadga ändringen sker med 2/3 av de närvarande delegaternas röster.

 

§ 16     Upplösning:

Kravet på upplösning av sektionen kan aktualiseras om 2/3 av sektionens medlemmar så kräver. Beslut om upplösning av sektionen fattas av riksförbundets allmänna möte efter rekommendation av sektionsstämma.

16.1  Kvarvarande tillgångar ägs av riksförbundet efter skuldejämkning.

 

§ 17     Ikraftträdande:

Dessa stadgar träder i kraft från och med den dag-mån-år

IFR-län/stad/kommun tidigare stadgar samtidigt upphör att gälla.

* * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * *

* * *

*