STADGAR
för Iranska Föreningarnas Riksförbund i Sverige(IFR)

 

 1. NAMN, MÅL OCH SYFTE
  Iranska Föreningarnas Riksförbund i Sverige ( The Cooperation Group for Iranian Associations in Sweden), i det vidare kallat IFR, är en plattform för frivilliga sammanslutningar av iranska ideella föreningar som i samarbete med alla krafter i Sverige vill verka för ett rättvisare, jämlikare och mer demokratiskt samhälle, med uppgift att:

  - att stärka medlemmarnas självkänsla och kunskap då det gäller integration, jämställdhet och arbetslivet i det svenska samhället.

  - tillvarata och verka för medlemmarnas gemensamma intressen.

  - med förenade krafter driva språk, kultur och andra iranska minoritetspolitiska frågor som är gemensamma för medlemmarna.

  - förstärka samarbetet i andra frågor som är gemensamma för medlemmarna.

 2. VERKSAMHETSFORMER
  För att förverkliga IFR´ mål och syfte har föreningarna enats om följande verksamhetsformer;
  - med oppinionbildning, uppvaktningar, skrivelser och yttranden påverka och påskynda det minoritetspolitiska arbetet
  - förbereda och anordna möten med folkvalda beslutsfattare, myndigheter, institutioner och andra organisationer
  - med kurser, konferenser, information och olika projekt bredda och utveckla den gemensamma verksamheten
  - med olika verksamheter närma medlemmar varandra, bekanta sig med medlemmarnas ursprungsfolkgrupp och delta i det internationella arbetet.

 3. MEDLEMSKAP
  Till medlem i IFR kan efter skriftlig ansökan antas en iransk ideell förening som uppfyller följande krav;
  - föreningen skall vara demokratiskt uppbyggd, partipolitisk och religiöst obunden
  - föreningen skall vara öppen för alla och medlemskap frivilligt

- föreningens stadga får ej stå i motsats till riksförbundets eller sektionens stadga.

- föreningen skall åta sig att aktivt arbeta för att förverkliga IFR´ mål.

- föreningen skall vara registrerad för att kunna söka fullmedlemskap (rösträtt).

- rösträtten utövas vid allmänna mötet.
Beslut om medlemskap antas vid årsmötet.

 1. SAMARBETSPARTNERS
  IFR kan upprätthålla samarbete med andra organisationer som arbetar inom och med minoritetspolitiska frågor.

 2. ORDINARIE ÅRSMÖTE
  IFR´ högsta beslutande organ är årsmötet till vilken varje medlemsförening utser två (2) representanter, en kvinna och en man.

Endast medlemsföreningar som fullgjort sina skyldigheter äger rösträtt och rätt att vara med i styrelsen. Styrelseledamöter har närvaro-, diskussions- och förslagsrätt, men ej rösträtt vid punkt (h) i denna paragraf. Årsmötet äger rum andra kvartalet varje år. Årsmötet är beslutsmässigt då en enkelmajoritet av medlemsorganisationerna är närvarande. Varje representant har en röst. Kallelse till årsmötet, med angivande av sista dag för inlämnande av motioner, utsändes till medlemsorganisationer senast sex (6) veckor före mötet.
Förslag till föredragningslista, styrelsens verksamhetsberättelse och förslag till riktlinjer för verksamheten nästkommande verksamhetsår, inkomna motioner och styrelsens yttrande över dessa, eventuella stadgeändringar samt styrelsens förslag i viktigare frågor utsändes senast två (2) veckor före mötet.

Vid årsmötet skall följande frågor behandlas:
a) val av ordförande och sekreterare för mötet
b) val av en protokolljusterare, tillika rösträknare
c) beslut om mötets stadgeenliga utlysande
d) fastställande av röstlängd
e) fastsällande av föredragningslista

f) styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiberättelse

g) revisorernas berättelse

h) beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
i) val av styrelse

j) val av revisorer

k) fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år
l) styrelsens verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår samt förslag och riktlinjer för kommande verksamhetsår
m) motioner, medlemskap, förslag från styrelsen samt i kallelsen nämnda ärenden.

n) val av valberedning

I alla principiella frågor skall beslut vara kvalificerad majoritet.

Justerat protokoll från årsmötet skall utsändas till medlemsföreningar senast tre (3) veckor efter mötet.

 1. EXTRA ÅRSMÖTE
  Extra årmöte kallas av styrelsen då styrelsen eller hälften av medlemsföreningarna så begär. Extra årsmöte skall kallas till en tidpunkt inom fyra (4) veckor efter det att sådan begäran framställts.

 2. MOTIONER
  Motionsrätt tillkommer endast medlemsföreningarna. Motion skall vara insänd senast fyra (4) veckor före årsmötet.

 3. STYRELSEN
  Styrelsen består av fem eller sju ordinarie ledamöter (ordförande, vice ordförande, ekonomiskansvarig och två eller fyra ledamöter) samt två suppleanter och väljs på två år.    
  Styrelsen är beslutsmässig då mer än hälften av ledamöterna är närvarande. De ledamöter som ej kan vara närvarande på mötet har då möjlighet att skriftligt yttra sig före mötet. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller vice ordförande.
  Styrelsen utser inom sig ett ARBETSUTSKOTT (AU) på fyra personer: Ordförande, vice ordförande, förbundssekreterare och ekonomiansvarig ingår. AU är ansvarigt för att förbereda styrelsemöten och att verkställa beslut fattade av styrelsen.

Styrelsen utser och i övrigt, vid behov, tillsätter övriga utskott och arbetsgrupper.
IFR` firma tecknas av ordförande. Därutöver kan styrelsen också befullmäktiga annan person att teckna IFR´ firma i vissa angelägenheter såsom ekonomiska ärenden.

 

 1. VERKSAMHETSÅR OCH REVISION

Verksamhets- och räkenskapsår löper f.o.m. den 1 januari t.o.m. 31 december.

Verksamheten och räkenskaperna granskas av förbundets revisor.

 1. MEDLEMSAVGIFT
  Medlemsföreningar erlägger senast den 31 december varje år medlemsavgift för kommande år.

 2. REVISORER

En eller två ordinarie revisorer och en suppleant för två år väljs vid årsmötet genom direkt och sluten omröstning.

 

 1. SEKRETARIAT
  Sekretariat, underställt IFR´ styrelse, svarar för förberedelser av beslut, verkställer beslutande åtgärder och handlägger de löpande ärendena. Anställd tjänsteman är styrelsens sekreterare. Anställdas arbetsuppgifter, rättigheter och skyldigheter regleras genom särskild arbetsförordning samt kollektivavtal.

                                                                                             

 1. MEDLEMSFÖRENING

Medlemsföreningar skall årligen insända verksamhetsberättelse för det gångna året och årsmötesprotokoll samt förteckning över styrelseledamöter för det nya verksamhetsåret.                                

 

 1. BILDANDE OCH NEDLÄGGNING AV SEKTION

Beslut om bildande eller nedläggning av sektionen fattas av IFR` styrelse i samråd med förbundets medlemmar i respektive län/stad. Sektionen skall dela IFR´ grundläggande värderingar, anta IFR´ stadgar och ställningstagande. 

 

 1. UTESLUTNING
  Medlemsförening som motarbetar eller skadar IFR´ syften eller arbete eller ej erlagt stadgeenlig medlemsavgift kan uteslutas. Beslut fattas vid årsmötet.

 

 1. VALBEREDNING

Årsmötet väljer en valberedning bestående av sammankallande och två ledamöter. Mandattiden är två år. Valberedningens förslag till omval eller nyval av förbundets funktionärer skall tillställas förbundskansliet före den 15 februari

 1. STADGEÄNDRING
  Beslut om stadgeändring eller tillägg i dessa stadgar fattas med 2/3 majoritet vid ordinarie årsmöte.

 2. UPPLÖSNING
  IFR kan upplösas genom beslut med 2/3 majoritet på två årsmöten i rad, varav minst en ordinarie.
  I händelse av upplösning beslutar ordinarie årsmötet hur kvarvarande tillgångar eller skulder skall förvaltas.

 3. STADGEGILTIGHET
  Dessa stadgar antagits vid IFR´ årsmöte den 9 maj 2010 då tidigare stadgar upphörd.